THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

    SỞ GTVT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PTGTVT                                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

           

         Số:   146/TB-7201S                                    Vũng Tàu, ngày 12 tháng 04 năm 2016

 


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

          Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;

             Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-SGTVT ngày 28/03/2016 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải;

            Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải  Bà Rịa – Vũng Tàu cần tuyển 1vị trí :  Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa chuyên ngành Vỏ tàu; Tàu thủy.

* Tiêu chuẩn:

- Giới tính: Nam

- Trình độ chuyên môn: Từ trung cấp trở lên các ngành Tàu thủy, Vỏ tàu

- Ngoại ngữ: Trình độ B tiếng anh.

- Tin học: Trình độ B.

* Ưu tiên:

- Có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.

- Có kiến thức về quản trị Mạng.

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/4/2016 đến 18/4/2016.

* Hồ sơ nộp trực tiếp tại: Phòng Đăng kiểm thủy của Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT, số 47 B, Đường 30/4, phường Thắng Nhất, Tp Vũng Tàu.             

                                                                              

       Nơi nhận:                                                                                                                        GIÁM ĐỐC

             - Báo BR-VT (đăng tuyển dụng);                                                                                   (Đã ký)

             - Trang cổng TT quản lý điều hành;

             - Trang Website(dangkiemvungtau.com.vn);

             - Lưu VT,TC.                                                                                Hoàng Văn Sỹ