THỦ TỤC KIỂM ĐỊNH XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG ĐI VỚI XE CHỞ NGƯỜI BỐN BÁNH CÓ GẮN ĐỘNG CƠ THAM GIA GIAO THÔNG TRONG PHẠM VI HẠN CH

(Trích theo thông tư 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014)

 

1. Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm  tra lưu hành

Xe được hoạt động tại địa phương nào thì do các Đơn vị đăng kiểm ở cùng địa phương Xe hoạt động kiểm tra lưu hành.

2. Hồ sơ kiểm định lưu hành

a) Các giấy tờ phải nộp:

- Văn bản đề nghị kiểm tra của tồ chức, cá nhân theo quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này đối với trường hợp không đưa được Xe đến Đơn vị đăng kiểm;

- Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường họp Xe sản xuất, lấp ráp trong nước kiểm tra lưu hành lần đầu của các Xe có đăng ký lần đầu sau ngày Thông tư này có hiệu lực).

b) Các giấy tờ phải xuất trình:

- Bản chính Giấy đăng ký xe hoặc bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính Giấy đăng ký xe đó hoặc bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính Giấy đăng ký xe đó;

- Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan địa phương có thẩm quyền về khu vực cho phép Xe của tổ chức cá nhân hoạt động còn hiệu lực.

3. Trách nhiệm của chủ xe

Ngoài việc thực hiện các nội dung quy định về kiểm tra lưu hành, chủ xe còn có trách nhiệm thực hiện các quy định sau đây:

a). Không được làm giả, tự bóc, dán, tẩy xoá, sửa đổi các nội dung của Giấy chứng nhận lưu hành, Tem lưu hành.

b). Cung cấp chính xác các thông tin cần thiết có liên quan tới nội dung kiểm tra lưu hành, nội dung quản lý hành chính, thông số kỹ thuật của Xe, kể cả việc cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho các Đơn vị đăng kiểm.

c). Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của Xe giữa hai kỳ kiểm tra lưu hành.

d). Nộp lại Giấy chứng nhận lưu hành và Tem lưu hành khi có thông báo thu hồi của Đơn vị đăng kiểm.