CHI NHÁNH ĐẤT ĐỎ
Giới thiệu Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Đất Đỏ

1. Tên gọi, tên giao dịch, mã số và trụ sở:

a) Tên gọi:  Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Đất Đỏ;

b) Tên giao dịch: Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Đất Đỏ;

c) Mã số: 72.04S

d) Trụ sở: Đường D6, Khu công nghiệp Đất Đỏ I, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2. Vị trí, chức năng:

a) Chi nhánh Đăng kiểm xe cơ giới Đất Đỏ (gọi tắt là Chi nhánh) có chức năng tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định của pháp luật. 

b) Chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giao thông Vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực của Chi nhánh;

c) Chi nhánh có con dấu riêng để thực hiện nghiệp vụ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a. Tổ chức thực hiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, nghiệm thu cải tạo xe cơ giới, kiểm tra thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới và kiểm định xe máy chuyên dùng để cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

b. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị kiểm định và chịu trách nhiệm về duy trì độ chính xác của trang thiết bị kiểm định theo quy định giữa các kỳ kiểm tra, đánh giá;

c. Tổ chức giám định trạng thái kỹ thuật xe cơ giới, thiết bị chuyên dùng lắp trên xe cơ giới và xe máy chuyên theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

d. Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định của pháp luật;

e. Tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến phương tiện giao thông vận tải và tư vấn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động liên quan khác khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;

f. Tổ chức thu giá dịch vụ kiểm định, lệ phí cấp giấy và các dịch vụ phí liên quan theo quy định của pháp luật;

k. Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Tem kiểm định theo quy định;

l. Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 có liên quan đến nhiệm vụ của Chi nhánh;

m. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, cập nhật dữ liệu về Trung tâm và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

n. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm và các cơ quan có thẩm quyền giao.