MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Thoả mãn tối đa yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có quan hệ công việc với Trung tâm về kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông vận tải, đúng quy trình, quy phạm, hệ thống tiêu chuẩn và các văn bản pháp quy hiện hành .

Thường xuyên  đánh giá nội bộ và bồi dưỡng kiến thức cho CB,VC-LĐ về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải.

Khắc phục kịp thời và triệt để các hành động không phù hợp, xây dựng các biện pháp phòng ngừa hợp lý để giảm thiểu các sự cố không phù hợp tiềm ẩn.

Triển khai thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính theo chủ trương của Lãnh đạo cấp trên có  hiệu quả, không để xảy ra các hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong đội ngũ CB,VC-LĐ tại Trung tâm.

Giải quyết 100% và kịp thời các kiến nghị hoặc khiếu nại hợp lý của tổ chức, công dân liên quan đến công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo về môi trường phương tiện giao thông vận tải theo đúng quy định hiện hành.