HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PTGTVT NĂM 2014

       HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PTGTVT NĂM 2014

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014-2016


Phó Giám đốc Sở: Trần Thượng Chí

Giám đốc Trung tâm: Hoàng Văn Sỹ                                  Trưởng phòng HCNV: Võ Tấn Nguyên 


Trưởng ban Thanh tra ND: Đặng Quốc Hưng              Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm 

                                                                                                                                             BVT tổng hợp