GIÁ KIỂM ĐỊNH VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ATKT-BVMT PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
  1. Cơ sở thiết kế, chủ phương tiện, cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện có trách nhiệm trả phí phê duyệt hồ sơ thiết kế, kiểm tra và lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành. (theo thông tư 123/2013/TT-BTC; thông tư 102/2008/ TT-BTC)
  2. Đơn vị khi thực hiện đăng kiểm phương tiện có trách nhiệm thu phí phê duyệt thiết kế, kiểm tra và lệ phí cấp giấy chứng nhận theo quy định hiện hành. (theo thông tư 123/2013/TT-BTC; thông tư 102/2008/ TT-BTC)