HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

Phó Giám đốc Sở GTVT: Trần Thượng Chí

Giám đốc TTĐK: Hoàng Văn Sỹ

  

Chủ tịch Công đoàn: Đào Văn Nhân                                               Trưởng ban TTND: Đặng Quốc Hưng

  

Ban TTND nhiệm kỳ 2015-2017

 

                                                                                                                     BBTTT tổng hợp