CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 2021

Giám đốc Trung tâm thiết lập, đưa vào áp dụng và duy trì chính sách chất lượng của Trung tâm, đảm bảo:

a) Phù hợp với mục đích và bối cảnh của Trung tâm, bao gồm bản chất, quy mô và các tác động chất lượng của các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và các định hướng chiến lược.

b) Cung cấp cơ sở cho việc thiết lập các mục tiêu chất lượng.

c) Bao gồm cam kết về chất lượng, thỏa mãn các yêu cầu có thể áp dụng và các cam kết cụ thể khác liên quan tới bối cảnh của Trung tâm.

d) Bao gồm cam kết cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng.